Πρόεδρος Κριστίνα Τουμασιάν

Επικοινωνία email: pontos@greeks.am  τηλ․ +37499683683